Ciudadanos de Menorca-UPCM defensarà es bilingüisme Menorquí-Castellà si governa

REUNIÓ-XERRADA DE FOMENT CULTURAL AMB CIUDADANOS DE MENORCA-UPCM

Ciudadanos de Menorca—UPCM ha estat es primer partit polític en reunir-se amb Foment Cultural de Menorca, entitat que es passat mes d’abril va sollicitar a totes ses formacions de s’illa una reunió i possible xerrada davant afiliats i ciutadans en general perquè es partit expressàs públicament es seu compromís i ses seues propostes en matèria lingüística.

Foment Cultural de Menorca, després d’haver presentat es Llibre Un model lingüístic per ses Illes Balears, sa proposta filològica d’estàndar balear amb que pretenen defensar ses modalitats insulars, s’ha reunit amb Ciudadanos de Menorca—UPCM. En una xerrada davant afiliats i simpatisants des partit, es candidats a s’Ajuntament de Ciutadella, Joan Triay, as Consell Insular de Menorca, Paco Tutzó, i as Parlament Balear, Manu Morales, van contestar un qüestionari de Foment Cultural sobre es compromís de sa coalició amb ses modalitats insulars si governen ses institucions a partir des 25 de maig.

Ses propostes lingüístiques de Ciudadanos de Menorca-UPCM en relació a ses preguntes de Foment són:

  • Defensa, estudi i promoció de ses modalitats lingüístiques insulars de ses Illes Balears en compliment amb s’article 35 de s’Estatut d’Autonomia.
  • Promoció de s’Institut d’Estudis Baleàrics o creació d’un institut autonòmic per sa normativa i impuls des mallorquí, es menorquí i s’eivissenc, amb sa conseqüent revisió des “poder” consultiu que s’Estatut atorga a sa UIB en matèria lingüística.
  • Fer costat a una Iniciativa Legislativa Popular a favor des desplegament de s’Estatut d’Autonomia per oficialisar un estàndar lingüístic per ses Illes Balears, règims contemplats per sa Constitució Espanyola i que ja tenen sa Comunitat Valenciana i sa Comunitat Autònoma de Catalunya.
  • Suport a sa proposta de balear estàndar elaborat per sa Fundació Jaume III i sa seua aplicació an es llibres de text de s’ensenyança, medis de comunicació i administració pública balear.
  • Reconeixement estatutari de ses denominacions històriques i tradicionals de sa llengua a Balears: mallorquí, menorquí i eivissenc-formenterenc; conjuntament amb s’ús des terme “balear” per s’àmbit regional.
  • Modificació oficial des terme “Diada del poble de Menorca” per Sant Antoni, Dia de Menorca o Festa de Menorca.
  • Compromís amb sa convivència i es bilingüisme menorquí-castellà per part de ses institucions insulars.

Es llibre consta d’un apartat gramatical amb una desena llarga de criteris lingüístics propis des mallorquí, es menorquí i s’eivissenc, degudament exposats i documentats; i d’un vocabulari amb més de 600 termes balears que no fa gaire eren encara ben vius i que han caigut en desús per efecte de sa seua substitució sistemàtica per ses formes des català central. Per altra part, es model proposat —es primer d’aquesta naturalesa existent a Balears— és hereu de sa tradició filològica balear general i, en especial, de sa que arranca amb s’obra d’Antoni Mª Alcover prossegueix amb sa de Francesc de Borja Moll i arriba fins es nostros dies.

Es llibre d’Estil “Un model lingüístic per ses Illes Balears” es pot comprar ja a diverses llibreries de Menorca que se poden consultar a www.jaumetercer.com

Foment Cultural celebra que Ciudadanos de Menorca—UPCM s’hagi compromès en es programa electoral amb ses modalitats insulars, i espera reunir-se durant ses pròximes setmanes amb diferents partits de Menorca amb candidatures a ses diverses institucions de Menorca i Parlament Balear.

Sa notícia ha estat publicada as Diari Menorca 7/5/2015.


Ciudadanos de Menorca-UPCM defensarà es bilingüisme Menorquí-Castellà si governa
Publicat: 7/5/2015

Ciudadanos de Menorca-UPCM ha anunciat es seu compromís electoral de defensar es menorquí i ses modalitats insulars a s'educació, medis de comunicació i administració pública si governa ses institucions balears.


Foment Cultural
@FomentCultural a Twitter