Sa majoria de Balears vol IB3 en balear i no en català estàndar

Foment Cultural de Menorca espera que es nous responsables d’IB3 tenguin en compte s’acceptació popular des model lingüístic balear a s’ens públic, abans de tornar an es català estàndar que no representa es ciutadans de sa nostra comunitat. Sa tasca de dignificació de ses modalitats insulars que representa es model lingüístic que ara se vol substituir ha servit per demostrar a s’opinió pública quatre coses: a) ses nostres centenàries formes de xerrar són aptes per ser utilisades a qualsevol registre formal i a un àmbit com es balear al qual se dirigeix, recordem, sa nostra televisió autonòmica; b) que ses nostres modalitats no són en absolut inferiors a s’estàndar de Catalunya; c) que confondre lo dialectal amb lo col·loquial és una fal·làcia d’aquells que estan avesats a s’irreflexió; i d) que un estàndar balear no és sinònim d’incorrecció, a l’enrevés: és ben normatiu, simplement depèn de sa voluntat política emprar ses formes pròpies de Balears i no ses de Catalunya.

Per una banda, dir també a sa Consellera Camps que sa feina feta fins ara a IB3 Televisió per dignificar ses modalitats insulars no ha estat cap “model inventat” com diu ella, sinó que ha estat una tasca rigorosa duita envant per lingüistes i filolegs —llicenciats en filologia catalana, precisament— , encara que ella per motius polítics vulgui desprestigiar a aquests professionals. Per altra banda, recordam a sa Consellera que segons ses enquestes, sa majoria de ciutadans de Balears (68%) estan a favor d’IB3 Televisió en mallorquí, menorquí i eivissenc, amb s’ús de s’article salat.

Foment Cultural també retreu a Josep Maria Codony, director general d’IB3, que fa qüestió de mesos defensàs un model de llengua a IB3 basat en ses modalitats insulars, i ara barati de criteri i vulgui tornar an es barceloní pes caire pancatalanista des nou Govern Balear.

A Catalunya s’ha obert es debat lingüístic sobre si s’ha de reformar sa normativa de sa llengua catalana, on lingüistes de primer nivell com s’asessor des diari ARA proposen acostar s’estàndar a sa llengua viva de carrer fins an es punt d’arribar a proposar tres models d’estàndars autònoms (català, valencià i balear). Precisament lo que exigim molts de ciutadans a Balears, ja que no mos sentim identificats ni reconeguts amb es català estàndar, i s’única manera de protegir i utilisar una llengua és que es ciutadans s’hi sentin reconeguts. 


Sa majoria de Balears vol IB3 en balear i no en català estàndar
Publicat: 4/9/2015

“Recordam a Esperança Camps que sa majoria de Balears vol IB3 en balear (mallorquí, menorquí i eivissenc) i no tornar an es català estàndar. Es dialectes balears són tan normatius com es català o es valencià, lo únic que passa és que sa Consellera i es seu partit (PSM) prefereixen es català de Barcelona”


Foment Cultural
@FomentCultural a Twitter