Foment Cultural demana as polítics que se comprometin amb es menorquí

S’entitat ha enviada una carta firmada pes president, Joan D. Pons Torres: “convidam a ses formacions polítiques a que exposin públicament ses seues propostes lingüístiques, i se comprometin públicament, si empraran i defensaran es menorquí —o no— des de ses institucions si governen”.

Foment Cultural de Menorca demanarà an es partits polítics de Menorca que se comprometin públicament, davant es socis, simpatisants de s’associació i ciutadans en general, i defensin sa llengua menorquina, ses modalitats insulars reconegudes a s’article 35 de s’Estatut d’Autonomia. És per açò que Foment ha enviada una carta a totes ses formacions amb possibilitats de representació parlamentària amb sa que els demana compromís amb es menorquí de cara a governar ses institucions insulars. S’entitat ha arreuat un qüestionari que passarà an es partits perquè expressin de manera més clara què farien per ses modalitats insulars des dets ajuntaments, Consell Insular i/o Govern Balear.

S’entitat considera que sa llengua no serà una qüestió “superada”, com diu es catalanisme, mentres es menorquí seguesqui suplantat en ets àmbits formals de sa nostra societat pes català estàndar d’arrel barcelonina. Per açò volen que ses formacions informin an es menorquins quins compromisos pendran amb sa defensa des menorquí an es llibres de text, a s’estàndar oral que se vol emprar en es medis de comunicació públics com IB3 o s’estàndar escrit que empra s’administració, actualment es mateix que a Catalunya.

Fotografia de Sa Gala des I Prèmit Joan Benejam: es president des Consell Insular de Menorca, Santi Tadeo, es batle de Ciutadella, Ramon Sampol, i es diputat nacional per Menorca, Joan Carlos Grau, amb en Joan Pons, Juan José Gomila i acompanyants.

Foment Cultural anuncia que en qüestió de setmanes presentarà “Un model lingüístic per ses Illes Balears”, sa proposta alternativa d’un estàndar lingüístic per Balears que sa Fundació Jaume III ha presentat amb èxit a Mallorca. Es tracta d’un llibre elaborat pes reconegut filòleg Xavier Pericay, que enfora de suposar una ruptura amb s’actual estàndar (català) que s’ha imposat a Menorca i Balears, pren com a referent sa comunitat balear i dóna com a prioritàries ses formes genuïnes de cada illa, formalisa ses modalitats insulars i aposta per elles an ets àmbits oficials de Balears. En definitiva, una proposta d’estàndar balear perquè en ets àmbits formals de sa nostra comunitat ses institucions emprin es menorquí, es mallorquí i s’eivissenc.

S’entitat també demanarà an es partits polítics que valorin sa proposta de tenir un estàndar propi per ses Balears, perquè no se perdin ses nostres particularitats lingüístiques i se complesqui d’una vegada amb s’article 35 de s’Estatut d’Autonomia. Diversos partits a Mallorca ja empren Un model lingüístic per ses Illes Balears per elaborar es seus comunicats oficials en mallorquí, i Foment Cultural vol aconseguir que ses formacions menorquines prenguin consciència de què es menorquí s’està perdent i mesclant amb es català estàndar de s’administració, i que només el pot salvar s’ús des menorquí a s’àmbit formal des d’una proposta coherent i rigorosa com sa d’aquest llibre d’estil proposat per sa Fundació Jaume III.

Foment Cultural confia en què sa majoria de partits polítics menorquins acceptaran s’invitació i inclús que molts s’animaran a emprar es model lingüístic insular perquè no se perdi es menorquí. Finalment, s’entitat no descarta sa possibilitat d’un debat públic i obert a Menorca perquè ses diferentes formacions que se presenten a ses eleccions puguin, si volen, defensar davant es ciutadans ses seues propostes lingüístiques i culturals.

Més informació sobre es llibre d'estil "Un model lingüístic per ses Illes Balears" clicant aquí.

Sa notícia ha estat publicada as Diari Menorca 2/4/2015 i en reportatgeEl Mundo/El Día de Baleares 11/4/2015


Foment Cultural demana as polítics que se comprometin amb es menorquí
Publicat: 3/4/2015

Foment Cultural de Menorca convida a totes ses formacions polítiques de a que exposin públicament ses seues propostes lingüístiques i si defensaran o no es menorquí davant es simpatisants de Foment, partits i ciutadans en general.


Foment Cultural
@FomentCultural a Twitter