Logo FCIB

Manifest

D'ençà s’implantació de s'Estatut d'Autonomia, ja fa més de trenta anys, sa nostra personalitat lingüística ha anat minvant, començant així un procés de substitució des menorquí, es mallorquí i s'eivissenc/formenterenc a favor d’un català central que no reflecteix sa realitat sociocultural i s’evolució històrica de cada una de ses Balears. A la vegada, sa llengua castellana s'ha anat implantant de cada vegada més dins sa nostra societat, i tot això en conjunt ha conduït a una postergació des parlar secular de ses Balears i a una reclusió de ses formes autòctones, condemnant-les a poc més que formes vulgars i folklòriques que oficialment no existeixen, no s'usen públicament i no s'ensenyen an es nostros al·lots. Així idò, som conscients des perill que suposa per s'identitat balear tant sa castellanisació com sa substitució de ses nostres modalitats per un català estàndard que sentim ortopèdic.

Es Foment Cultural de ses Illes Balears (FCIB) ès una entitat cultural oberta i plural que neix an es mateix temps a totes ses illes. I neix perquè de cada vegada som més es menorquins, eivissencs, formenterers i mallorquins que estam molt preocupats per sa supervivència de sa nostra llengo, cultura i identitat. Es legat cultural que mos varen deixar es nostros antepassats està perdent força dins sa nostra societat balear: sa nostra llengua i sa nostra identitat se troben en perill d'extinció.

Des des FCIB creim que es balear, es català i es valencià parteixen d’un tronc comú i que històricament han format s’idioma i es sistema lingüístic que comparteixen es territoris de s’antiga Corona d’Aragó. Amb so pas des temps, aquest idioma s’ha anat esbrancant en ses tres variants principals que ara el formen: català, valencià i balear, nom que atorgà Mossèn Alcover a sa seua obra magna. Totes elles, amb característiques comunes més que evidents i, a la vegada, amb unes particularitats que les han fetes riques al llarg des temps, amb personalitat pròpia.

S’objectiu des Foment Cultural de ses Illes Balears ès dignificar sa nostra llengua i cultura, així com preservar i impulsar es nostros costums i tradicions.

Reivindicam es drets lingüístics des ciutadans de sa Comunitat Autònoma de ses Illes Balears recollits en ets articles 4 i 35 des nostro Estatut d’Autonomia, es reconeixement i s'aplicació de ses nostres modalitats, sa legitimació des nostros gentilicis i es nostros modismes propis tant a s’ensenyança com a s’administració pública i en es medis de comunicació illencs.

Entenem que es nom oficial de sa nostra llengua ha d'esser sa de balear, que engloba ses denominacions històriques i tradicionals de mallorquí, menorquí i eivissenc/formenterenc.

Carta de convit

Per això, feim una crida a tots ets illencs que estimen sa seva terra i sa seva cultura a que se sumin an aquest projecte.


Voleu formar part d'aquest projecte?

Apuntau-vos!